Az iskola története és hagyományai
A balatonfüredi gimnázium története 1955-ben kezdődött, amikor a volt Zollner-házban megnyitotta kapuit (az épület ma az iskola kollégiumának ad otthont).

A füredi gimnázium második tanévétől kezdve viseli Lóczy Lajos nevét.
Iskolánk névadójának, a századforduló kiváló természettudósának élete szorosan kötődött a Balatonhoz, hiszen az ő nevéhez fűződik a Balaton és környéke sokrétű tudományos tanulmányozásának megszervezése. Élete utolsó napjait Balatonarácson töltötte.
Az iskola dolgozói és diákjai kötelességüknek érzik az arácsi temetőben található sírjának gondozását. A Lóczy-napok keretében minden évben rövid megemlékezés után megkoszorúzzák sírját, az iskola falán található emléktábláját, az iskola előtt álló szobrát, valamint a Pantheonban található emléktábláját. Ezen a napon emlékezünk meg az iskola elhunyt tanárairól is, s egy csokor virágot helyezünk el sírjukon.

Az iskola épülete
Az ötvenes évek vége felé annyira megnőtt a jelentkező tanulók száma, hogy a régi épületben már sehogyan sem fértek el diákjaink. A gondokat megoldani látszott az új iskolaépület megépítése. Az új, modern épületet 1964. január 18-án adták át, az avatóbeszédet Németh László író mondta (Németh László: Füredi beszéd).

Beszéd a balatonfüredi Lóczy Gimnázium avatásán - részlet:Az új iskolaépület minden tekintetben megfelelt a kor oktatási követelményeinek annak ellenére, hogy már a beköltözéskor kicsinek bizonyult.

Képzési formáival a gimnázium fennállása óta igyekezett megfelelni a változó igényeknek.

1961-ben gimnáziumunk egy szőlőművelő és borkezelő mezőgazdasági szakközépiskolai osztállyal bővült. E tagozat 1974-ben beolvadt a balatonarácsi kertészeti szakközépiskolába.

A gimnázium 1972-ben engedélyt kapott az orosz nyelv tanítása mellett az angol-német szakosított tantervű nyelvoktatásra. 1978-tól még magasabb óraszámban taníthatták az angolt és az oroszt, majd 1979-től a német nyelvet is. Így a megyében iskolánk egyedülálló volt abból a szempontból, hogy egyszerre három nyelven folyhatott speciális idegen nyelvi képzés. Ez a képzési forma azóta is iskolánk legfontosabb jellemzője.

A gimnáziumhoz csatoltan 1978-1997 között gép- és gyorsíró szakiskola működött.

1976-tól a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával iskolánkban komplex természettudományos kísérleti oktatás folyt. Ez az oktatási forma 1993-ban megszűnt, mivel a kísérleti tananyag beépült a tantervbe.

1990 és 2001 között matematika tagozat működött a gimnáziumban.

Az 1991/92-es tanévtől kezdve számítástechnika tagozaton is tanulhatnak iskolánkban a diákok.

Az 1998/99-es tanévben iskolánk oktatási skálája tovább bővült, két tannyelvű idegenforgalmi szakközépiskolai osztállyal.

Iskolánk énekkara hosszú múltra tekint vissza. A gimnázium belső életében való részvétel mellett olyan hagyományosan rangos városi rendezvények – mint a Kodály-emlékhangverseny, a Füredi Ének, vagy a katolikus templomban megrendezett karácsonyi hangverseny – adnak rendszeresen rangos szereplési lehetőséget énekkarunknak. Az énekkar eredményes működését mutatja, hogy az Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyeken mindig arany minősítést kap, valamint hosszú ideje eredményesen szerepel a keszthelyi Helikon ünnepségeken is.

Az újonnan megalakult, fiatal iskola sportköre 1956-ban választotta magának a következő jelmondatot:
„A sport arra tanít, hogy becsületesen győzzünk, és hogy emelt fővel veszítsünk. A sport tehát mindenre megtanít.” (Hemingway) A sport mindig fontos helyet foglalt el iskolánk életében. Ez így volt annak ellenére, hogy a meglévő körülmények soha nem biztosítottak optimális kereteket a sportolni vágyó diákjaink számára. A mostoha körülmények között is mindig voltak iskolánknak olyan tanulói, akik a tanulás mellett a sport terén is jeleskedtek.

1999-től iskolánk ECDL vizsgaközpont lett. Ezzel lehetővé vált diákjaink számára az ECDL vizsga megszerzése is az érettségi bizonyítvány mellé.

Irodalmi színjátszó körünk 1996-tól működik. Több kiemelkedő sikerben volt már részük országos szinten is. Műsorukkal minden évben gazdagítják az iskolai szalagavató programját.

Az Európa Körök mozgalomhoz 1999-ben csatlakoztunk. Diákjaink aktívan vesznek részt EU-s projektekben.

Az évek során szervesen beépült iskolánk életébe az ünnepi alkalmakhoz kötődő rendezvények lebonyolítása. Az iskola fennállásának kezdete óta minden évben megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről.

Minden ősszel alkalom nyílik arra a Lóczy-napok keretében, hogy diákjaink kicsit kikapcsolódjanak, s néhány napig ők határozzák meg az iskola programját.
Az elsősavató a tizedikesek által a gimnáziumba bekerülő kilencedikesek részére ekkor rendezett vetélkedő, amelyen nemcsak ügyességüket és talpraesettségüket bizonyíthatják be, hanem azt is, hogy mennyit tudnak iskolánk névadójának életéről és munkásságáról.
A Diákönkormányzat ezekben a napokban szokta megtartani éves Közgyűlését, amelyet diákfórummal kötnek össze, ahol a diákok választ kaphatnak az iskola vezetőitől kérdéseikre.

Hosszú ideig szép hagyománya volt iskolánknak, hogy szinte évenként ellátogattak hozzánk kulturális életünk nagyjai. Így gimnáziumunkban tartott már irodalomórát Németh László, szakköri foglalkozást Déry Tibor, elbeszélgetett a diákokkal Teller Ede fizikus, Keresztúry Dezső író és Kisfaludy Stróbl Zsigmond, a Lóczy-szobor alkotója. Az irodalom szakkör tagjai pedig többször is meglátogatták Németh Lászlót Sajkodon és Illyés Gyulát Tihanyban.

Ugyancsak az intézményben folyó munka sokszínűségét erősítették azok a találkozások, amelyek alkalmával élsportolók, művészek, a közélet és a tudomány kiemelkedő személyiségeivel ismerkedhettek meg diákjaink.

Ezt a már-már elfeledett hagyományt igyekezett feleleveníteni az 1997-ben megrendezett rendhagyó Lóczy-nap, amikor olyan közéleti személyiségek és tudósok látogattak el hozzánk és beszéltek munkájukról, akik valamikor a gimnázium tanulói voltak. Természetesen más alkalmakkor is igyekszünk megragadni a lehetőséget, hogy diákjaink az élet valamely területén jeleskedő emberekkel ismerkedhessenek meg.

December elején kerül sor – a tizenegyedikesek szervezésében – az érettségiző osztályok szalagavató ünnepségére és az azt követő iskolabálra.

A tanév kedves színfoltja az énekkar, valamint a hozzájuk csatlakozó diákok és tanárok által rendezett karácsonyi ünnepség. A diákok által feldíszített karácsonyfa melletti közös éneklés és zenélés zárja le a tanév első részét.

A tanév során még egy fontos feladat hárul tizenegyedikeseinkre: a májusi ballagás megszervezése, amelyen elbúcsúznak negyedikes társaiktól.

Minden évben megemlékezünk a kommunista diktatúra és a holocaust áldozatairól iskolai keretek között.

A településhez kötődő hagyományos rendezvényeken (Kodály-hangverseny, Quasimodo Költői Verseny, városi koncertek, március 15-i városi megemlékezés, fáklyás felvonulás, szüreti ünnepség) is aktívan részt veszünk.

A Lóczy Lajos Középiskola célja, hogy sikeresen felkészítse a diákjait az érettségire, a felvételire.
Az idegenforgalmi szakközépiskolai osztályokban ezen túl arra is törekszünk, hogy a közép- és felsőfokú nyelvvizsga megszereztetése mellett megismertessük a tanulókat az idegenforgalom alapvető kérdéseivel. A szakképző évfolyamon itt maradóknak olyan középszintű végzettséget igyekszünk biztosítani, amelynek birtokában a Balaton-parti minőségi turizmus építői, alakítói lehetnek.

A biztos idegen nyelvi tudás, a számítógépes alapismeretek nélkül elképzelhetetlen ma már az ifjúság jövője. Ezért kiemelten kezeljük ezt a két területet helyi tantervünkben.

Iskolánk általános célja, hogy érvényesítse a humán értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes állampolgárokat neveljen, akik demokratikus elveket vallanak, és képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre.

Iskolánk a 2005-ös évben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, ahol a fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pro Comitatu díjjal jutalmazta az intézményt eddig munkájáért.