Törvényi háttér


A Köznevelési. törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti ? így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kialakításában is szerepet játszik .


Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen túl a 110/2012. (VI.04) Kormányrendelet (NAT), a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, a közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, a 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020), a 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény). .


A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.Megvalósítása:


 1. Iskolai koordinátort jelöl ki az intézményvezető, aki munkaköri feladataként látja el a tevékenységet és felelős:

  • a tanulók felkészítéséért, mentorálásért, pedagógiai feldolgozásért,

  • a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért,

  • adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért,,

  • a tanulók bevonásáért,,

  • a tanulók tevékenységének elismeréséért.


  Az iskolában további mentor aki a tanulók lelki fejlődésével foglalkozik, valamint a fogadó szervezetnél szakmai koordinátor aki a tanulók munkáját irányítja vesz részt a folyamatban.

 2. A már meglévő jó gyakorlatok és ötletek összegyűjtése, helyi és intézményen belüli lehetőségek feltérképezése a tantestület, tanulók, szülők segítségével.


 3. Lehetséges tevékenységi körök:


  • környező intézmények: részvétel önkormányzati feladatok ellátásában (egészségügyi, szociális, gyermekintézményekben) ,

  • egyéni gondozási lehetőségek (idősek, fogyatékkal élők),


  • civil szervezetek tevékenységében részt venni,

  • egyházi szervezetek tevékenységében szerepet vállalni.


  A közösségi szolgálat területei::


  • egészségügyi (minden esetben mentort kell biztosítani) ,

  • szociális és jótékonysági (szükség esetén mentort kell biztosítani) ,

  • oktatási,

  • kulturális és közösségi,

  • környezet- és természetvédelmi,

  • katasztrófavédelmi,

  • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel,


 4. A fogadó szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt. A tanulókat és szülőket tájékoztatjuk a választható lehetőségekről, a tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékenységet, amely számára a legvonzóbb, leghasznosabb, amelyhez kellően motivált.

  A szülők támogató szerepére számítunk a program során: ötletek, lelki kísérés, szállítás? egyéb tevékenységekben.

 5. A 9-11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három évre arányosan elosztva szervezzük meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

  Az ötven órán belül 5 órás felkészítő és 5 órás záró foglalkozás tartható.

  Egy órán 60 perces közösségi szolgálati idő értendő (az utazás nem számítható bele), alkalmanként 1-3 órás időkeretben végezhető.

  Figyelembe kell venni, hogy

  • 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,

  • 16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,

  • 16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.


  A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása.

 6. A közösségi szolgálat dokumentálása

  A tanulók

  • jelentkezési lapot töltenek ki, amely tartalmazza a szülő beleegyező nyilatkozatát is,

  • naprakészen kötelesek közösségi szolgálati naplójukat vezetni: mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytattak, esetleges reflexiók megfogalmazása,  Az iskola koordinátora

  • az iskola dokumentumaiban rögzíti a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat,

  • az éves munkatervben rögzíti a felelősöket, feladatokat,

  • együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, rögzíti az egyes feladatköröket

  • a jelentkezési lapok alapján elkészíti a beosztást,

  • intézményváltás esetén igazolást ad ki a teljesítésről,

  • megszervezi az iskolai szintű programzárást.


  Az osztályfőnök

  • a diák szolgálati naplója alapján naplóban, törzskönyvben, bizonyítványban rögzíti a teljesített órák számát,

  • kapcsolatot tart, támogatást nyújt a diákoknak, feldolgozza velük az élményeket (osztályfőnöki órai beszélgetés, értékelő lap, poszterek, stb).


Akkor adható a tanulónak érettségi bizonyítvány, ha a bizonyítványában szerepel az 50 óra közösségi szolgálat igazolása.